Výměna zboží a záruka

1.17. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující odešle zásilku doporučeně na naši adresu na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv používání, opotřebení a znečištění a musí být zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi v našem obchodě. Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené nebo porušené, provedeme výměnu. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z naší nabídky a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo mu bude vrácen přeplatek, pokud vyměněná věc bude mít nižší hodnotu). V případě výměny nebo vrácení zboží nebude zákazníkovi vrácena částka placená za poštovné (doručení). Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník. Možnost vrácení a výměny se nevztahuje na nákup dárkových poukazů.

1.18. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

1.19. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.20. Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou zrušit objednávku bez udání důvodu.V případě, že dojde ke zrušení objednávky ze strany dodavatele, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky. Kupující je v případě zrušení již vyexpedované objednávky (zrušení objednávky po jejím zabalení a odeslání nebo nepřevzetí zásilky od dopravce) povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 200 Kč, který pokryje dodavateli náklady, spojené s expedicí zboží. Toto ujednání platí také pro zásilky, zaslané na dobírku, které kupující nepřevezme a neuhradí tedy náklady na dopravu a balné

1.21. V rámci akcí “doprava zdarma” se jedná pouze o slevu na zboží v hodnotě dopravy. V případě, že se kupující rozhodne zboží zakoupené v akci “doprava zdarma” vrátit, je rovněž povinen storno poplatek za dopravu uhradit.

1.22. V případě, že kupující neuhradí poplatek 200 Kč do 10 - ti dnů od obdržení podkladů k platbě storno poplatku, je předán dluh k vymáhání specialistům na vymáhání pohledávek.

Reklamace zboží a záruka

 

1.23. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.24. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí,nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

1.25. Případné reklamace zboží zakoupeného v tomto e-shopu budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. V případě, že chce zákazník reklamovat zakoupené zboží, kontaktuje dodavatele přes email, uvede zde typ výrobku a popis závady. Obratem bude vyrozuměn o dalším postupu. Prosím, neposílejte zboží zpět bez předchozí dohody.

1.26. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené běžným opotřebením či nesprávným použitím. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Také musí být přiložena kopie originálního dokladu o koupi zboží v internetovém nebo kamenném obchodě Radost eShop.

1.27. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě.

1.28. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady Radost Shopu. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Zboží na reklamaci posílejte ve vhodném obalu na adresu: Radost Shop, Bělehradská 234/120, 120 00 Praha. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a zboží poničené při přepravě nebude moci být přijato k vyřízení reklamace.Kupní cena za vrácené či reklamované Zboží Vám budou vráceny formou odpovídající Vaší volbě platební metody, případně dle předchozí domluvy lze i jinak.